با مدیریت تکنولوژی

با مدیریت تکنولوژی

خوشحالم که اینجا هستید. من بهداد فره وهر هستم. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی-گرایش انتقال تکنولوژی. در وبلاگ "با مدیریت تکنولوژی" با مطالب متنوعی در زمینه مدیریت و تکنولوژی پذیرای شما خواهم بود.

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

۲۹ارديبهشت

kid walking learning

مفاهیم اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ های ﻳﺎدﮔﻴﺮی رﻓﺘﺎری: (حقانی و معصومی, 1389)

1.      ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻓﺮد، ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﺪ؛

2.      آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ، می تواند ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮی به حساب آﻳﺪ؛

3.      همه رﻓﺘﺎرﻫﺎ آﻣﻮﺧﺘﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻳﺎدﮔﻴﺮی، ﺗﻐﻴﻴﺮ قابل مشاهده در رﻓﺘﺎر ﻓﺮد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورد ؛

4.      بر طبق نظر رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﺎن اﻓﺮاﻃﻲ، ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﺘﻮان اﻧﺪازه گیری ﻛﺮد، می تواند ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد؛

5.      محیط باعث شکل گیری رفتار می شود؛

یادگیری از نگاه بیولوژی سلولی-مولکولی

مطالعات رفتاری و زیست شناسی نشان میدهند که یادگیری و حافظه از فرایندهای متعدد مجزایی تشکیل شده اند. همان طور که می دانیم یادگیری فرایند کسب اطلاعات جدید از دنیای اطراف بوده در حالیکه حافظه به قابلیت حفظ و بازخوانی این اطلاعات گفته می شود. تحقیقات اخیر با استفاده از مهندسی ژنتیک سعی در شناخت مکانیسم های درگیر در ایجاد حافظه دارند.